PEDIJATRIJSKA ŠKOLA

Udruženje pedijatara Srbije je osnivač Pedijatrijske škole, koja predstavlja kontinuiranu poslediplomsku edukaciju, sa ciljem inovacije znanja i sticanja izvesnih praktičnih veština pedijatara i drugih lekara iz svih oblasti zdravstvene zaštite dece i omladine.
Aprila 1996. godine Udruženje je donelo odluku da se formira i da otpočne sa radom Jugoslovenska pedijatrijska škola, koja je zamišljena kao organizovana kontinuirana edukacija pedijatara i drugih lekara, medicinskih sestara i drugih pedijatrijskih kadrova. Škola je počela sa radom u organizaciji i pod vođstvom prof. dr Aleksandra Krstića (1936-2012), prvog direktora Škole i tadašnjeg predsednika Udruženja pedijatara SR Jugoslavije. Prvi seminar Pedijatrijske škole održan je 6-11.10.1997. godine. Narednih godina Škola je nastavila s radom i za to vreme je menjala nazive: Pedijatrijska škola Srbije i Crne Gore (2002-2006) i Pedijatrijska škola Srbije (od 2007. nadalje).
Od 2002. pravnim konstituisanjem i registrovanjem Udruženja kod nadležnog državnog organa, izvršeno je normativno ustrojstvo Škole usvajanjem Pravilnika o radu Pedijatrijske škole. Pravilnikom su definisani ciljevi Škole: stalna obaveza i dugoročni zadatak Škole jeste doprinos izgradnji jedinstvene, savremene i racionalne pedijatrijske doktrine primerene ostvarenom stepenu demografske i epidemiološke tranzicije stanovništva, kao i ekonomskim mogućnostima zemlje.
U nastojanju da se ostvare utvrđeni programski ciljevi i zadaci, Škola razvija i sprovodi aktivnosti u skladu sa savremenim dostignućima medicinske nauke i struke, kao i opredeljenjima nacionalne strategije zdravstvene zaštite dece i omladine, pridržavajući se relevantnih dokumenata, stavova i odredbi Svetske zdravstvene organizacije, UNICEF-a, Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta i međunarodnih pedijatrijskih asocijacija.
Najznačajniji vid edukativne aktivnosti Škole predstavljaju višednevni seminari koji se održavaju jednom godišnje. Na seminarima Škole do sada je prezentovano je preko 1200 tema, koje su iz oblasti kliničke i socijalne pedijatrije, odnosno sekundarne i tercijarne na jednoj i primarne zdravstvene zaštite dece i omladine, na drugoj strani.
Edukacija se realizuje kroz predavanja sa diskusijom, okrugle stolove, simpozijume i razne oblike interaktivne nastave. Predavanja domaćih i stranih eksperata (do sada su u školi nastupali predavači iz SAD, Italije, Mađarske, Grčke, Republike Srpske, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Hrvatske) omogućuju praćenje naučnih i stručnih novina i dostignuća u zemlji i inostranstvu.
Škola je namenjena prvenstveno pedijatrima i drugim profilima lekara specijalista i lekara na specijalizaciji iz svih oblasti zdravstvene zaštite dece i omladine sa teritorije Republike Srbije. Polaznici Škole, pod istim uslovima, mogu biti i lekari iz drugih država. Osim slušalaca iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, koji od početka rada Škole čine glavninu učesnika, od 2012. godine seminare organizovano posećuju grupe pedijatara iz Makedonije, a pojedinačno i slušaoci iz Distrikta Brčko, Federacije BiH i Slovenije. U proslednjih deset godina, na seminarima je prisustvovalo u proseku oko 450-500 slušalaca.
U vreme održavanja seminara Pedijatrijska škola objavljuje zbornik radova koji sadrži saopštene teme. Od 2006. godine zbornici predavanja se katalogizuju u Narodnoj biblioteci Srbije (CIP). Od 2013. godine zbornici radova se mogu slobodno preuzeti sa internet portala Udruženja. Godišnji seminari Škole se akredituju kod Zdravstvenog saveta Srbije. Po završenoj kontinuiranoj eukaciji učesnici dobijaju uverenje koje sadrži podatke propisane od strane Zdravstvenog saveta.
Jedno od prepoznatljivih obeležja ove manifestacije jeste bogat kulturni i društveni program koji omogućava sticanje znanja u prijatnoj atmosferi stvaranje novih poznanstava, razmenu iskustava i planiranje buduće saradnje.
Usled nepovoljne epidemiološke situacije izazvane COVID-19 pandemijom, 23. Seminar Pedijatrijske škole Srbije nije održan usled poštovanja mera Kriznog Štaba za suzbijanje zarazne bolesti. Udruženje Pedijatara Srbije je donelo odluku da će se 24. Seminar Pedijatrijske škole sasvim izvesno održati 2021. godine, u skladu sa propisima koje epidemiološka situacija nalaže.

PRAVILNIK O RADU

Prof. dr Vojislav Parezanović

Direktor
Univerzitetska dečja klinika
11000 Beograd, Tiršova 10
vparezan@gmail.com

Prof. dr Srđan Pašić

Zamenik direktora
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić” 11070 Novi Beograd,
Radoja Dakića 6-8 pasic325@gmail.com

Dr Goran Vukomanović

Univerzitetska dečja klinika
11000 Beograd, Tiršova 10 pedijatar.goran@gmail.com

Prof. dr Georgios Konstatinidis

Predsednik Udruženja pedijatara Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova10 srbgeorgios@gmail.com

Doc. dr Zoran Leković

Univerzitetska dečja klinika
11000 Beograd, Tiršova 10 zlekovic2000@yahoo.com

Prof. dr Maja Đorđević

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić” 11070 Novi Beograd,
Radoja Dakića 6-8 mayamarko@gmail.com

Doc. dr Ivana Vorgučin

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova10
ivana.vorgucin@gmail.com

Asist. dr sc. med. Raša Medović

Pedijatrijska klinika
UKC Kragujevac rasamedovic@gmail.com

Doc. dr Tanja Redžek Mudrinić

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova10
tatjana.redzek@gmail.com

Prof. dr Miloš Kuzmanović

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić” 11070 Novi Beograd,
Radoja Dakića 6-8 mmilosbg@gmail.com

Doc. dr Brankica Spasojević

Univerzitetska dečja klinika
11000 Beograd, Tiršova 10 brankica.spasojevic@udk.bg.ac.rs

Doc. dr Snežana Živanović

Dečja klinika UKC Niš zsneza@yhoo.com

Prof. dr Ljiljana Šulović

KBC Priština ljiljanasulovic64@gmail.com

Pravilnik o radu pedijatriske Srbije