Правилник о раду

 

На основу чланова  2 и 6 Статута Удружења педијатара Србије, Председништво  Удружења педијатара Србије на седници одржаној 12.  јуна 2012. године доноси

 ПРАВИЛНИК О РАДУ

ПЕДИЈАТРИЈСКЕ ШКОЛЕ СРБИЈЕ

1. Опште одредбе

Овим Правилником регулишу се циљеви, задаци и друга питања из области организације и  делокруга рада Педијатријске школе Србије (у даљем тексту: Школа).
Оснивач Школе је  Удружење педијатара Србије (у даљем тексту: Удружење).
Основни циљ  Школе је континуирана последипломска едукација, иновација знања и стицање  извесних практичних вештина педијатара и других лекара из свих области  здравствене заштите деце и омладине. Стална обавеза и дугорочни задатак Школе  је допринос изградњи јединствене, савремене и рационалне педијатријске доктрине  примерене оствареном степену демографске и епидемиолошке транзиције  становништва, као и економским могућностима земље.
У настојању да се остваре утврђени програмски циљеви и задаци, Школа развија и  спроводи активности у складу са савременим достигнућима медицинске науке и  струке, као и опредељењима националне стратегије здравствене заштите деце и  омладине, придржавајући се релевантних докумената, ставова и одредби СЗО,  УНИЦЕФ-а, Конвенције УН о правима детета и међународних педијатријских  асоцијација.

2. Ознаке и седиште Школе

Школа има печат са пуним називом Школе. Школа може имати амблем или  друге ознаке или интернет страницу, о чему одлучује Председништво Удружења, на предлог Управе  Школе.
Седиште Школе је  установа из које је изабран директор Школе.

3. Управа Школе

Школом руководи Управа од девет (9) чланова, који су из  педијатријских установа терцијарног нивоа здравствене заштите које  обављају и додипломску и последипломску едукацију и то: Институт за здравствену заштиту мајке и  детета Србије “Вукан Чупић“, Београд (два члана), Универзитетска дечја клиника, Београд (два члана), Институт за здравствену заштиту  деце и омладине Војводине,  Нови Сад (два члана);  Клиника за дечје интерне болести у  Нишу, Дечја клиника у Крагујевцу и Дечја клиника у Приштини – Косовска Митровица  (по један члан).
За члана Управе може бити изабран наставник медицинског  факултета, са активним чланством у Удружењу, доказаним резултатима из области  последипломске едукације и који својом активношћу доприноси раду Удружења.
Кандидате за чланове Управе за наредни мандатни период  предлаже директор Школе, коначни предлог утврђује Председништво Удружења, а  избор чланова Управе врши Скупштина Удружења.
Мандат чланова Управе траје пет година, с тим да нико  не може бити биран за члана Управе више од два пута узастопно. 

3.1
Директори Школе из претходних мандатних периода су доживотни  почасни чланови Управе и имају саветодавну и консултантску улогу. 

3.2
Управа Школе ради на седницама које сазива и председава им директор.
Одлуке се доносе већином гласова укупног броја чланова Управе. За пуноправно  одлучивање, потребно је да на седници буде присутно најмање шест чланова Управе.
О појединим питањима, када је потребно хитно  одлучивање, изјашњавање и гласање чланова Управе се може организовати електронском  поштом или путем телефона, односно телефакса

3.3. Директор  Школе
Школа има директора и заменика директора. Директор  руководи радом Управе, представља је и заступа. У случају спречености  директора, његову функцију обавља заменик.
Мандат директора и заменика директора траје пет  година, с правом поновног узастопног избора за највише још један мандатни  период.
Директор и заменик директора се бирају из састава  Управе, на основу пријава кандидата на интерни оглас Председништва.  Председништво утврђује предлог а избор директора и заменика директора врши  Скупштина.
Предност при избору директора и заменика директора  имају кандидати са већим искуством у организацији и извођењу последипломске  едукације, већим научним и стручним доприносом и већим доприносом у раду  Удружења.
Директор Школе је одговоран за организовање и извршење послова из делокруга рада Школе. Директор  Школе:

 • предлаже план рада за текућу  годину,
 • предлаже модераторе и  ко-модераторе,
 • припрема и предлаже нове облике  активности,организује припрему едукативних  семинара и публиковање зборника,
 • предлаже извршног  организатора семинара,
 • организује рад техничког  секретаријата Школе,
 • извршава одлуке и  закључке Управе и Председништва везане за рад Школе,
 • подноси Управи годишњи  извештај о стручном раду и финансијском пословању Школе.

 

3.4. Технички  секретаријат Школе
Технички секретаријат  Школе се налази у установи из које је изабран  директор Школе.
У технички  секретаријат могу, на предлог директора Школе, да буду именовани и кадрови из  других установа.

4. Полазници Школе
Школа је  намењена првенствено педијатрима и другим профилима лекара специјалиста и  лекара на специјализацији из свих области здравствене заштите деце и омладине  са територије Републике Србије. Полазници Школе, под истим условима, могу бити  и лекари из других држава.

5. Активности Школе

Активности које Школа предузима остварују се кроз програм едукативних стручних скупова и публицистичку  делатност.

5.1 Едукативна делатност

Вишедневни (по правилу једнонедељни) едукативни семинари  су најзначајнији вид едукативне активности Школе.
Семинари се одржавају једном годишње. Управа доноси одлуку о термину,  трајању, месту одржавања и другим битним питањима за одржавање семинара за  сваку годину.
Тематске области семинара чине следеће ОСНОВНЕ и уже области здравствене заштите деце и омладине: 

 • Социјална педијатрија (примарна здравствена заШтита деце и омладине)
 • КЛИНИЧКА генетика 
 • Метаболички поремећаји
 • НЕОНАТОЛОГИЈА СА  ПЕРИНАТОЛОГИЈОМ 
 • ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ  СПЕЦИФИЧНИ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ
 • ИСХРАНА 
 • ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА
 • ПУЛМОЛОГИЈА
 • КАРДИОЛОГИЈА
 • НЕФРОЛОГИЈА
 • НЕУРОЛОГИЈА
 • ИМУНОЛОГИЈА 
 • ХЕМАТООНКОЛОГИЈА
 • ЕНДОКРИНОЛОГИЈА
 • ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЈА И НЕГА
 • ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА
 • Оториноларингологија
 • Офталмологија
 • Стоматологија
 • Дерматологија
 • Клиничка фармакологија

 

 • Радиологија са ултрасонографијом

Изузетно, због посебног научног или социјално-медицинског значаја Управа  Школе може у програм семинара уврстити и друге области.
Ради унапређења квалитета рада и резултата Школе, на једном семинару  може бити заступљено 8-16 основних и 2-4 уже тематске области.
Теме које ће бити презентоване на једном семинару и предаваче предлажу  модератори, уз образложење, а дефинитивну одлуку доноси, на предлог директора,  Управа Школе.
При избору тема Управа се првенствено руководи следећим принципима:

 • избалансираних односа  тема из клиничке и социјалне педијатрије, односно секундарне и терцијарне, на  једној и примарне здравствене заштите деце и омладине, на другој страни,
 • научним и стручним  новинама и достигнућима у земљи и иностранству,

 

5.2. Методи рада Школе
Едукација се реализује кроз предавања са дискусијом, округле столове,  симпозијуме и разне облике интерактивне наставе.

Начин реализације неке тематске  области одређује директор у договору с модератором.
Предлог Плана рада на семинару утврђује директор у договору с  модераторима, а усваја га Управа Школе.

5.3. Модератор, ко-модератор и предавач у Школи
За сваку тематску област Управа, на предлог директора, бира модератора.  Модератор, у договору са директорима, предлаже ко-модератора, а избор врши  Управа Школе. Мандат модератора износи три, односно две године, а мандат  ко-модератора је једна година, с правом поновних избора.

Модератор је одговоран за успешно одвијање тематске области за коју је  изабран, што укључује: предлог тема и предавача, организацију и метод рада на  семинару и благовремено достављање рукописа за публиковање.
За модератора односно ко-модератора може бити изабран стручњак које  испуњава следеће услове:

  

 • да има академско  звање доктора наука,
 • да је афирмисани  стручњак у својој области, што подразумева одговарајуће стручно и педагошко  искуство, стручно-научне радове публиковане у иностраним и водећим домаћим  часописима и објављене уџбенике и монографије или поглавља у њима,
 • да је својим  ангажовањем дао допринос последипломској едукацији педијатара.

Модератор / ко-модератор може бити опозван пре истека мандата ако, по  оцени Управе, није на задовољавајући начин организовао и реализовао своју  тематску област у оквиру семинара.
Предавач у Школи може да буде лице из земље или из иностранства које испуњава  следеће услове 

 • да има академско  звање доктора наука,
 • да је признати  стручњак у својој ужој области, са одговарајућим педагошким искуством.

Изузетно, за предавача може бити изабран и стручњак без академског звања  доктора наука али најмање са степеном магистра наука са признатим резултатима  рада у струци и едукацији о чему, на предлог модератора односно директора,  одлучује Управа.
Предавача бира Управа, на образложени предлог модератора.
Поступак за опозив предавача је исти као и за модератора.

5.4. Сертификат
Годишњи семинари Школе и други облици континуиране  едукације (КЕ) по правилу се акредитују код Здравственог савета Србије.
По завршеној КЕ учесници добијају уверење које садржи  податке прописане од стране Здравственог савета.
О изгледу сертификата одлучује Управа Школе.

6. Публицистичка делатност

Школа објављује зборник радова годишњег семинара који садржи саопштене  теме.
Зборник се објављује у време одржавања семинара.
Зборник уређује редакцијски колегијум који чине модератори тематских  области које су заступљене на семинару. Главни уредник зборника је директор  Школе.
Школа може, између два зборника, да публикује и друге садржаје од  значаја за едукацију педијатара, о чему одлуку доноси Управа.
Кратки садржаји о облику информација, квизова и едукативних садржаја  друге природе могу се периодично објављивати и у електронској форми.

7. Евалуација и извештаји о раду Школе

Евалуација рада на семинару и публикованог зборника врши се једном  годишње, по правилу на крају семинара.
Основ за евалуацију су: извештај директора, извештаји модератора и  анкета полазника семинара.

 • Извештај модератора  садржи оцену рада предавача и резултате  анкете полазника који се односе на дату тематску област.
 • Извештај директора  обухвата оцену рада модератора на семинару и у припреми зборника и резултате анкете полазника Школе.
 • Свакодневном анкетом  полазника оцењује се рад модератора и предавача а анкетом на крају семинара  оцењује се семинар у целости и квалитет зборника. За садржај анкете одговоран  је директор.

Директор Школе подноси Председништву Удружења годишњи извештај Управе о  раду Школе. Извештај садржи показатеље стручног рада и финансијског пословања.

 

8. Место одржавања семинара и извршни организатор
Управа Школе одлучује о месту одржавања семинара за сваку годину руководећи  се понуђеним условима за рад, економским и другим релевантним показатељима, и  резултатима анкете заинтересованих полазника.

Избор извршног организатора за сваку годину врши Управа Школе, на  предлог директора. Избор извршног организатора може се извршити и на основу  понуда добијених јавним оглашавањем.

9. Материјално-финансијска питања
Финансијска средства  потребна за обављање својих активности Школа обезбеђује од котизација полазника  семинара, републичких институција здравствене и просветне делатности, донација,  давања у закуп изложбеног простора и термина за усмену презентацију на семинару  у оквиру пратећег стручног програма и из других извора.

Висину котизације за сваки семинар посебно утврђује Управа, на предлог  директора.
О хонорарима за рад директору, заменику директора, модераторима,  ко-модераторима, предавачима и техничком секретаријату одлучује Управа, на  предлог директора.
За сваки семинар Управа, на предлог директора, усваја  план прихода и расхода.
Годишњи финансијски извештај подноси директор, а усваја га Управа Школе  и Председништво Удружења.

10. Прелазне и завршне одредбе
Школа може, у сарадњи са високом  здравственом школом струковних студија и струковним удружењима, организовати  едукативне семинаре и за медицинске сестре које раде у области здравствене  заштите деце и омладине.

Овај Правилник усваја  Председништво Удружења а ступа на снагу даном усвајања. Поступак измена и  допуна Правилника исти је као и за његово усвајање.

Златибор,  12. јун 2012.                 
Председништво  Удружења педијатара
Србије