Udruženje pedijatara logo

Удружење педијатара Србије

13. семинар

Преузмите зборник радова 13. семинара у ПДФ фајлу

На основу члана 7 Правилника о раду Педијатријске школе Србије, директори Школе подносе Управи Школе и Председништву Удружења педијатара Србије следећи

И З В Е Ш Т А Ј

о XIII семинару Школе, одржаном од 30. маја до 3. јуна 2010. на Златибору

I     Стручни рад

Припреме за XII семинар Школе започеле су новембра 2009. године, одржавањем седнице Управе Школе на којој су донете одлуке о тематским областима, избору модератора и комодератора, термину и могућим местима одржавања Семинара. Такође је одлучено да се не ограничава број слушалаца. Модератори и комодератори су писмено обавештени о роковима и позвани да предложе теме и предаваче.

На основу консултација директора Школе са члановима Управе, у јануару 2010. године, донете су одлуке о коначном избору тема и предавача и одређене су пропозиције и рок за предају рукописа за Зборник предавања. Управа Школе одлучила је да се прихвати заједничка понуда Специјалне болнице за хипертиреозу и поремећај метаболизма и СТЦ Златибор и да се Семинар одржи у СТЦ Златибор у времену од 30. маја до 3. јуна 2010. године у извршној организацији агенције “СМАРТ Травел” из Београда.

Покровитељ Семинара је било Министарство здравља.

Семинар је акредитован код Здравственог савета Србије; предавачима је додељено 11, а слушаоцима 5 бодова.

На Семинару је учествовало 562 регистрована полазника, највећим делом специјалиста педијатара из примарне здравствене заштите из Србије – 474 или 84,3% (из Централне Србије 373, са Косова и Метохије 11 и из Војводине 90), из Црне Горе 45, из Републике Српске 36, из Федерације БиХ и дистрикта Брчко по 3 и из Македоније 1 (Прилог 1). Комплетан стручни садржај Семинара из 16 основних тематских области у пуном обиму и 2 у скраћеном (Исхрана и Дечја хирургија) и 2 уже тематске области (Радиологија и Дерматологија), са 53 предавања у преподневном делу и двадесетак у склопу клиничких часова, реализован је према усвојеном програму. Оправдано су изостала два предавача (Имунологија и Нефрологија).

Два нова садржаја (радионице и слободна дискусија са модераторима и предавачима у поподневном термину), уведена на претходном Семинару, овог пута нису била на нивоу прошлогодишње заинтересованости учесника.

Радионицу “Интерпретација размаза периферне крви” похађало је 16 полазника. Рад је организован у 5 једночасовних сесија, са једним часом предавања и 4 часа практичног рада у малим групама. Организатор радионице : проф. Др Драгана Јанић.

Сви регистровани слушаоци и предавачи су, по завршетку Семинара, добили одговарајућа уверења Удружења педијатара Србије са додељеним бодовима.

Последњег дана је организован наградни тест провере знања који је положило свих 36 учесника. Награде су биле: котизације за Конгрес или XIV семинар Педијатријске школе Србије.

Свакодневним упоређивањем знања, процењиваним анонимним тестовима на почетку и на крају радног дана, утврђено је процентуално повећање тачних одговора на излазним тестовима.

Евалуација Семинара извршена је на основу анкете полазника. Анкетни упитник је попунило 465 (83%) полазника, те се на основу њихових запажања и бројних усмених контаката, може закључити да су били задовољни избором тема и начином њихове презентације (Прилог 2).

Резултати свакодневних анкета слушалаца и комплетне финалне евалуације Семинара објављени су на интернет страници Удружења (www.imd.org.rs, рубрика Удружење педијатара).

Комплетни извештаји о XIII семинару достављени су Здравственом савету и Министарству здравља (као покровитељу).

У Зборнику су штампана сва предавања предвиђена програмом. Због кашњења у предаји рукописа радова и непридржавања пропозиција од стране већег броја аутора није било времена да се изврше све лекторске и коректорске интервенције па су у Зборнику промакле извесне језичке и словне грешке.

     На основу свега изнетог може се извести закључак да је XIII семинар Педијатријске школе Србије био врло успешан. Предавања су била на високом нивоу, а прикази на клиничким часовима су, углавном, илустровали или допуњавали излагања из преподневног програма. Примена интерактивне наставе, додуше у малом броју примера, наишла је на добар пријем, што указује да би убудуће овај облик рада могао бити заступљенији.

Већина модератора је уложила велики труд да што боље организују своје тематске области, што се у целини исказало горе наведеним резултатом. Међутим, морају се истаћи и неки пропусти од стране појединих модератора и предавача као што су неблаговремена пријава тема, као и кашњење са достављањем текстова предавања. Осим тога, неки модератори нису уопште или су слабо контактирали са предавачима па су то уместо њих морали да учине директори Школе. Неки модератори и предавачи су дали предност својим другим обавезама а на рачун испуњавања обавеза на Семинару.

Технички секретаријат Школе одлично је обавио послове у припреми и реализацији Семинара. Похвале такође заслужује и особље агенције »СМАРТ Травел« које је врло успешно и у потпуности испунило све обавезе предвиђене уговором.

На основу исказа анкетираних слушалаца, извештаја модератора и сопствених запажања, намеће се потреба да Управа Школе размотри и дефинише своје мишљење везано за следећа питања и предлоге:

1.     Да се пракса везана за замену 1/4-1/3 комодератора и предавача, која се и ове године показала у потпуности оправданом, настави и при планирању следећих семинара.

2.     Припреме за XIV семинар треба почети раније, већ у октобру 2010. године како би Семинар благовремено био пријављен Здравственом савету и да би се резервисао термин у одабраном месту одржавања.

3.     Да се материјално-финансијски односи Школе и предавача регулишу на начин како је учињено на овом Семинару.

II     Финансијски извештај

      Чист приход, по одбитку свих трошкова, износи 772.278,00 динара.     

Детаљан финансијски извештај о XIII семинару биће поднет седници Председништва УПС и Управе ПШ.

Директори Школе захваљују свим модераторима, комодераторима, предавачима и осталим сарадницима на подршци и помоћи у припреми и реализацији Семинара.

Директори Школе

Проф. др Радован Богдановић                Проф. др Недељко Радловић

Београд, октобра 2010. године                

Овај извештај је усвојен на заједничкој седници Председништва Удружења и Управе Школе дана 18. октобра 2010. године.

                                                       

Прилог 1.

Прилог 2.

XIII СЕМИНАРА ПЕДИЈАТРИЈСКЕ ШКОЛЕ СРБИЈЕ,
ЗЛАТИБОР, 2010.
ФИНАЛНA ЕВАЛУАЦИЈA УСПЕШНОСТИ

У анкети је учествовало 463 лекара.
     

1. Просек година живота анкетираних је 49,4±7,7 н=463
2. На питање о досадашњем формалном степену образовања одговорило је 469 испитаника:

А. Лекар опште медицине         14      3,0%
Б. Специјалиста-педијатар      365     77,8%
Ц. на специјализацији                9      1,9%
Д. Субспецијалиста                  42      9,0%
Е. на субспецијализацији           2      0,4%
Ф. Магистар                                2      0,4%
Г. на магистеријуму                     7      1,5%

Поједини испитаници су заокруживали по два одговора, тако да је њих 8. (1,7%) имало специјализацију и субспецијализацију, двоје је заокружило да су специјалисти и на субспецијализацији, троје да су специјалисти и магистри наука, четворо да су специјалисти и на магистеријуму, док је 11. (2,4%) навело нека друга два одговора од понуђених.

 

3. На питање о запослењу одговорило је 464 анкетираних:

а. дому здравља                         323     69,6%
б. окружној болници                     89     19,2%
в. клиници или институту              17      3,7%
г. приватна ординација                 17      3,7%
д. другом облику здравствене установе       8      3,9%

 

4. Просечна дужина радног стажа је 23,2 ± 7,8 годинa, н = 465.

Анкетирани су оцењивали неке аспекте рада на семинару (највиша оцена је 5)

“Vakcine za prevenciju infekcije virusom SARS-CoV-2 i oboljenja COVID-19

“Vakcine za prevenciju infekcije virusom SARS-CoV-2 i oboljenja COVID-19"

Објављено: 04.11.2021. године

Детаљније
VAKCINACIJA

VAKCINACIJA

Објављено: 14.10.2021. године

Детаљније
Све актуелности

Израда сајта Израда сајтова Србија